• டிரைவிங் - 08-10-2017

    A one Driving School ஆண்/ பெண் இருபாலாருக்கும் அனுபவமுள்ள பயிற்சியாளர்கள் சிறந்த முறையில் மும்மொழிகளிலும் தங்களின் வசதி க்கேற்ற நேரங்களிலும் சாரதி பயிற்சி வழங்கி சாரதி அனுமதி ப்பத்திரம் பெற்றுத் தரப்படும். அத்துடன் International Licence பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதியு முண்டு. தொடர்புகளுக்கு: A one Driving School (Government Approved) No. 107, Vivekananda Hill, Colombo 13. Tel. 011 2337712. Hotline No: 077 0488498. 

    ******************************************************

    2017-10-09 17:11:07

    டிரைவிங் - 08-10-2017

logo