• டிரைவிங் - 19-02-2017

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு 077 7344844 / 2505672, 289 1/1, Galle Road, Wellawatte.

  ********************************************************

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத் திறமையான பயிற்றுனரால் பயிற்சிய ளித்து இரு பாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605, 011 7215050.

  ********************************************************

  2017-02-20 17:11:33

  டிரைவிங் - 19-02-2017

logo