• பழுதுபார்த்தல் - 31-01-2016

  எல்லாவிதமான (Fridge) குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் Washing Machine, Air Conditioner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் உடன் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (No Visiting Charges) one year Guarantee Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  *******************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் or காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  *******************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  *******************************************

  TV,LCD,Micro Oven, Fridge, Washing Machine, Blender, Four Burner, Sawing Machine, Rice Cooker, Satellite, Antenna  திருத்தித் தரப்படும். 0771825429,  0779037163.

  *******************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations  வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்க ளுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லிய மாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம்  குறுகிய  நாட்கள் பாவித்த A/C,  Brand New A/C களும் உத்தரவாத த்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G Manning Place, Wellawatte. 0773355088,  0717236741,   0112360559

  *******************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burnner, Spray Painting என்பன  உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air-Services. No 77G, Manning Place Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  *******************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi set, Lap Top, Washing machine, Micro Oven, Rice Cooker  மற்றும் சமையலறை  இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரண ங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587    0788881691. (Wellawatte)

  ******************************************

  TV, LCD, LED 3D, Hifi set, DVD, Washing Machine, Microoven, Laptop, Fridges, A/C, Smart Phone, Rice Cooker ஆகிய மின் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (Singapore Original Parts) சகலவிதமான LED, LCD, Smart phone parts எம்மிடம் உண்டு. அருள் Tel: 077 6625944. (Wellawatte)  

  *******************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges), சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை. கொழும்பு 13, Tel: 2388247, 0722199334.

  *******************************************

  2016-02-01 16:02:51

  பழுதுபார்த்தல் - 31-01-2016