• மணமக்கள் தேவை - 06-11-2016

    கன­டாவில் வசிக்கும் 36 வய­து­டைய  அக்­க­வுண்­ட­ராக வேலை பார்க்கும் செவ்வாய் குற்­ற­மற்ற  மண­ம­க­னுக்கு  மண­ம­களை  எதிர்­பார்க்­கின்றோம். கன­டாவில் வசிக்கும் 32, 36 வய­து­டைய செவ்வாய் குற்­ற­முள்ள  மண­ம­கன்­மா­ருக்கு  பட்­ட­தாரி மண­ம­கள்­மாரை தேடு­கின்றோம். கன­டாவில் வசிக்கும் 37 வய­து­டைய  விவ­கா­ரத்து  பெற்ற தாதி­யாக வேலை பார்க்கும் மண­ம­க­ளுக்கு  கன­டாவில் வசிக்கும் மண­மகன் தேவை. Contact  & viber :0016475043336 / 0014166661855.

    ********************************************

    2016-11-07 16:33:44

    மணமக்கள் தேவை - 06-11-2016