• பழுதுபார்த்தல் - 23-10-2016

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள், Washing Machine, TV, LCD, LED, 3D ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges. One year Guarantee. Vashini Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276. (Nawas)

  ******************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229, 011 2360559

  ******************************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) No Visiting Charges. முற்பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers. 011 4922525, 011 2725782, 077 3481187, 077 0264075. Mt. Lavinia 

   ******************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்த ரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ******************************************************

  சகலவிதமான Automatic Manual Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பல ப்பிட்டி உட்பட கொழும்பின் அனை த்துப் பாகங்களிலும் Sasi – 077 9220271. 

  ******************************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Micro oven, Four Burner, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Blender, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ******************************************************

  LED, LCD, UHD, Curved TV, 4K TV Micro oven, Washing Machine, உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு) ரவி 077 8196095. Wellawatte.

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics). ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334.

  ******************************************************

  T.V.LCD,LED,3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 0776625944.

  ******************************************************

  Sun TV, KTV, Kalainger TV, Vijey TV, Raj TV, Zeetamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 0777 992187.

  ******************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty ) ரூபன். 0729958888.

  ******************************************************

  2016-10-24 16:19:44

  பழுதுபார்த்தல் - 23-10-2016