• பழுதுபார்த்தல் - 31-07-2016

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229. 011 2360559

  ***********************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்த ரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ***********************************************

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) Tel: 077 6625944. 

  ***********************************************

  கொழும்பிலும் நீர்கொழும்பிலும் அதனை அண்மித்த பிரதேசங்களிலும் சகல விதமான Plumbing வேலைகளை குறைந்த விலையில் சிறந்த முறையில் செய்து கொடுக்கப்படும். தொடர்புக ளுக்கு: Mr. Rashad 077 5197550, 075 8794343. 

  ***********************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty ) ரூபன். 0729958888.

  ***********************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) No Visiting Charges. முற்பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers. 011 4922525, 011 2725782, 077 3481187, 077 0264075. 

  ***********************************************

  Aricon Lioner (A/C), Fridge, Washing Machine, திருத்த வேலை உங்கள் வீடுக ளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். Brand New (AC), பாவித்த (A/C) எங்களிடம் உண்டு. சிவா 077 1048449. Sri 077 5433049.

  ***********************************************

  TV, LED, Smart TV, LCD, Blu Ray, DVD, Washing Machine, Micro Oven உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு). 077 8196095 – ரவி (Wellawatte)

  ***********************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware and Software Formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game, Install செய்யப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் வந்து பழுதுபார்க்கப்படும். (Free Software DVD) வழங்கப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. (No Visiting Charge) Kumar, 077 2906492.

  ***********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  ***********************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கும் வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். A.R. ஆனந்த்: 072 9508248.

  ***********************************************

  2016-08-01 14:57:01

  பழுதுபார்த்தல் - 31-07-2016