• மணமக்கள் தேவை - 24-07 -2016

  இந்து முக்குலம் 28 வயதுடைய Medi cal Representative ஆக தொழில் புரியும் மணமகனுக்கு அரசாங்க தொழில் புரியும் மணமகளையும் A/L படித்த 24 வயதுடைய பெண்ணுக்குதகுந்த மணமகனையும் பெற்றோர் தேடுகின்றனர். தொடர்புகளுக்கு: 076 7358029. (இரவு 7 மணிக்கு பின்னர்) 

  ****************************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர் UK Citizen 1992 இல் பிறந்த Divorced ஆன மணமகளிற்கு UK இல் வரன் தேவை. 1982 குருகுலம் Divorced ஆன பெண்ணிற்கு Canada வில் வரன் தேவை. 1984 குருகுலத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணிற்கு வெளிநாட்டு வரன் தேவை. 1990 குருகுலத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணிற்கு படித்த வரன் தேவை. 1988 காரைநகர் Engineer மணமகனுக்கு காரைநகரைச் சேர்ந்த மணமகள் தேவை. 1987 Canada வைச் சேர்ந்த Engineer மணமகனுக்கு படித்த மணமகள் தேவை. 078 5793308.  

  ****************************************************

  2016-07-25 11:52:14

  மணமக்கள் தேவை - 24-07 -2016