• வீடு காணி தேவை -19-06-2016

    Wanted 7– 8 Perches 1 Bedroom, Small house, attached Bathroom Bopitiya/ Wattala/ Kandana. 20– 22 Lakhs. 071 3051898, 077 3181893. 

    *************************************

    2016-06-20 13:43:59

    வீடு காணி தேவை -19-06-2016