Health

news-image

குருதியில் கல்சியம் அதிகமானால்....

01 Mar, 2024 | 07:12 PM
news-image

மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் எனும் ஒட்டோ இம்யூன்...

27 Feb, 2024 | 03:19 PM
news-image

இணைப்பு திசுக்களில் ஏற்படும் பாதிப்புக்குரிய நவீன...

26 Feb, 2024 | 05:08 PM
news-image

குருதியில் கல்சியம் அதிகமானால்....

01 Mar, 2024 | 07:12 PM
news-image

மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் எனும் ஒட்டோ இம்யூன்...

27 Feb, 2024 | 03:19 PM
news-image

இணைப்பு திசுக்களில் ஏற்படும் பாதிப்புக்குரிய நவீன...

26 Feb, 2024 | 05:08 PM
news-image

சிலிகோசிஸ் எனும் நாட்பட்ட நுரையீரல் பாதிப்பிற்குரிய...

22 Feb, 2024 | 05:04 PM
news-image

டெர்மடோமயோசிடிஸ் எனும் தசை வீக்க பாதிப்பிற்குரிய...

20 Feb, 2024 | 04:54 PM
news-image

தீவிர ஒவ்வாமை பாதிப்புக்குரிய நவீன சிகிச்சை

19 Feb, 2024 | 06:58 PM
news-image

மென்திசு சர்கோமா புற்றுநோய் பாதிப்புக்குரிய நவீன...

17 Feb, 2024 | 05:36 PM
news-image

பிரைமரி பிலியரி கோலாங்கிடிஸ் எனும் கல்லீரல்...

17 Feb, 2024 | 04:39 PM
news-image

செரிபிரல் வெனஸ் த்ராம்போஸிஸ் எனும் பெரு...

16 Feb, 2024 | 08:22 PM
news-image

தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைபாட்டிற்குரிய நவீன சிகிச்சை

14 Feb, 2024 | 04:15 PM
news-image

லிம்பெடிமா எனும் நிணநீர் மண்டல பாதிப்பிற்குரிய...

13 Feb, 2024 | 04:55 PM
news-image

புற்று நோய்க்கு நிவாரணமளிக்கும் நவீன சிகிச்சை...

12 Feb, 2024 | 04:40 PM
news-image

நியூரோஎண்டோகிரைன் கட்டிகளுக்கு நிவாரணமளிக்கும் சிகிச்சை

09 Feb, 2024 | 04:49 PM
news-image

குருதியிலுள்ள வெள்ளையணுக்களின் செயல்பாட்டுத் திறன் குறைபாட்டுக்குரிய...

08 Feb, 2024 | 04:27 PM
news-image

நச்சு எபிடெர்மல் நெக்ரோலிசிஸ் எனும் தோல்...

07 Feb, 2024 | 05:28 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right