9 ஆவது பாராளுமன்றின்  அரச பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய (கோப்) குழுவின் தலைவராக பேராசிரியர் சரித ஹேரத் சற்று முன்னர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அவரது பெயரை அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே முன்மொழிந்தார்.

ஆகஸ்ட் 27 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு முன்மொழிவு பாராளுமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னர் 22 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட கோப் குழு நியமிக்கப்பட்டது.

புதிய பாராளுமன்றத்தின் கோப் குழு உறுப்பினர்கள் விபரம்:

1. மஹிந்த அமரவீர

2. மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே

3. ரோஹித அபேகுணவர்தன

4. சுனில் பிரேமஜயந்த

5. ஜயந்த சமரவீர

6. திலும் அமுனுகம

7. இந்திக அனுருத்த

8. சரத் வீரசேகர

9. டி.வி.சானக்க

10. நாலக கொடஹெவா

11. அஜித் நிவாட் கப்ரல்

12. ரவூப் ஹக்கீம்

13. அனுரகுமார திஸாநாயக்க

14. சம்பிக்க ரணவக்க

15. ஜெகத் புஷ்பகுமார

16. எரான் விக்ரமரட்ன

17. ரஞ்சன் ராமநாயக்க

18. நளின் பண்டார

19. எஸ்.எம்.மரிக்கார்

20. பிரேம்நாத் சி தொலவத்த

21. எஸ்.ஆர்.ராசமாணிக்கம் சாணக்கியன்

22. சரித ஹேரத்