புதிய மேல் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் 12 பேருக்கான நியமனக் கடிதங்கள் ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்ஷவினால் இன்று முற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

அவர்களின் பெயர் விபரங்கள் முன்னர் வகித்த பதவிகள்

1. திரு.டப்ளியு.ஏ.பெரேரா - மாவட்ட நீதிபதி

2. திருமதி சீ.மீகொட - மாவட்ட நீதிபதி

3. செல்வி ஏ.ஐ.கே.ரணவீர - மாவட்ட நீதிபதி

4. செல்வி.கே.எஸ்.எல்.ஜயரத்ன - தலைமை நீதிவான் நீதிமன்ற நீதிபதி

5. திரு.ஆர்.எஸ்.ஏ.திசாநாயக்க - நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி

6. திரு.டப்ளியு.எம்.எம்.தல்கொடபிடிய - மாவட்ட நீதிபதி

7. செல்வி டி.டப்ளியு.டப்ளியு.எம்.ஆர்.சி.பி.குமாரி தேல - மாவட்ட நீதிபதி

8. திரு.எச்.எஸ்.பொன்னம்பெரும - மாவட்ட நீதிபதி

9. செல்வி எஸ்.ஐ.காலிங்கவன்ச - மேலதிக மாவட்ட நீதிபதி

10. திரு.டி.ஏ.ஆர்.பத்திரன - நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி

11. திருமதி.என்.டி.விக்ரமசேகர - அரச சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி

12. திருமதி.ஏ.ஜி.யு.எஸ்.என்.கே.செனவிரத்ன - அரச சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி