ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன முன்னணி தலைமையிலான புதிய அரசாங்கத்தின் அமைச்சுக்கள், இராஜாங்க அமைச்சர்களின் பதவிப் பிரணமானது சற்று முன்னர் இடம்பெற்றது.

அமைச்சுக்களுக்கு பொறுப்பான அமைச்சர்கள் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இன்று காலை முற்பகல் வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகை வளாகத்தில் உள்ள மகுல்மடுவ மண்டபத்தில் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளனர்.

அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சர்களின் விபரம் பின்வருமாறு:

1.பாதுகாப்பு அமைச்சராக ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்ஷ கடமையாற்றுவார்.

2.புத்தசாசனம்  மதவிவகாரம் மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் தேசிய மரபுரிமைகள், கலை கலாசார,நிதி அமைச்சராக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நியமனம்

3.தொழில் அமைச்சராக நிமல் சிறிபாலடி சில்வா நியமனம் 

4.கல்வி அமைச்சராக ஜீ.எல்.பீரிஸ் நியமனம் 

5.சுகாதார அமைச்சராக பவித்திரா வன்னியாரச்சி  நியமனம்

6.வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சராக தினேஸ் குணவர்தன நியமனம் 

7.கடற்றொழில் அமைச்சராக  டக்ளஸ் தேவானந்தா நியமனம்

8.போக்குவரத்து அமைச்சராக காமினி லொக்குகே  நியமனம் 

9.வர்த்தக அமைச்சராக பந்துல குணவர்தன நியமனம் 

10.வன ஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சராக சி.பி . ரத்நாயக்க

11.அரச சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சராக ஜனக பண்டார தென்னகோன் நியமனம் 

12.வெகுசன ஊடக அமைச்சராக கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல நியமனம்

13.நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சராக சமல் ராஜபக்ஷ நியமனம் 

14.மின்சக்தி அமைச்சராக டலஸ் அழகப்பெரும நியமனம் 

15.நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சராக ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ  நியமனம் 

16.கைத்தொழில் அமைச்சராக  விமல் வீரவன்ச நியமனம்

17.சுற்றாடல் அமைச்சராக மஹிந்த அமரவீர  நியமனம்

18.காணி அமைச்சராக எஸ்.எம்.சந்திரசேன நியமனம் 

19.கமத்தொழில் அமைச்சராக மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே நியமனம்

20.நீர்வழங்கல்  அமைச்சராக வாசுதேச நாணயக்கார  நியமனம்

21.வலுசக்தி அமைச்சராக உதய கம்மன்பில நியமனம் 

22.பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சராக ரமேஷ் பத்திரன நியமனம்

23.சுற்றுலாத்துறை அமைச்சராக பிரசன்ன ரணதுங்க நியமனம் 

24.துறைமுகம் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சராக றோஹித அபேகுணவர்தன நியமனம்

25.இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக  நாமல் ராஜபக்ஷ நியமனம்

26.நீதி அமைச்சராக அலி சப்ரி நியமனம்