யாழ்ப்பாண பாதுகாப்புப் படைகளின் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் ருவான் வணிகசூரியா உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் இலங்கை இராணுவத்தின் தன்னார்வப் படைகளின் தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையில், தற்போதைய கிழக்கு தளபதி, மேஜர் ஜெனரல் டபிள்யூ ஜி.எச்.எஸ். பண்டார யாழ்ப்பாண பாதுகாப்பு படைகளின் புதிய தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.