ஞாயிற்றுக்கிழமை 19 ஆம்திகதி அதிகாலை உங்கள்  வெற்றுக் கண்களால் ஐந்து கிரகங்களையும் நிலவையும் பார்க்க முடியும். 

See All Five Naked Eye Planets in the Dusk Sky at Once - Universe ...

சூரியன் உதயமாவதற்கு சுமார் 45 நிமிடங்களுக்கு முன்பு  தொலைநோக்கியை பயன்படுத்தாமல் வெற்றுக் கண்களால் ஐந்து கிரகங்களையும் சந்திரனையும் பார்க்க முடியும் . 

புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய், வியாழன்,சனி மற்றும் சந்திரன் அனைத்தும் தெரியும். மெல்லிய பிறை நிலவு வானத்தின் கிழக்கு-வடகிழக்கு பகுதியில் மிகக் குறைவாக இருக்கும், மேலும் இது 1 சதவீதம் மட்டுமே ஒளிரும்.  

புதன் சந்திரனின் வலதுபுறமாகவும், செவ்வாய் தென்கிழக்கில் வானத்தில் பாதியிலும், வியாழன் தென்மேற்கில் அடிவானத்திற்கு மேலேயும், சனி வியாழனின் மேல் இடதுபுறத்திலும் இருக்கும்.