(எம்.ஆர்.எம்.வஸீம்)

அரச, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் 844 இன்  2018 ஆம் நிதியாண்டுக்கான அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் 800 க்கு மேற்பட்ட பக்கங்களைக் கொண்ட அறிக்கையை அதன் தலைவர் இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அலகியவன்னவினால் இன்று பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தார்.

பாராளுமன்றம் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தலைமையில் கூடியது. 

இதேவேளை அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவினால் செயல்படுத்தப்படும் அரச, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை மதிப்பீடு செய்யும் இந்த கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட வேலைத்திட்டத்துக்கு அமைய, உயர் செயல்திறன் மட்டத்தை அடைந்த சுமார் 110 நிறுவனங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி கோத்தபாய  ராஜபக்ஷ  தலைமையில் எதிர்வரும் 28 ஆம் திகதி  பாராளுமன்ற கட்டடத் தொகுயில் இடம்பெறவுள்ளது.