இவ்­வ­ருடம் நடை­பெ­ற­வுள்ள முக்­கிய பொதுப்­ப­ரீட்­சை­களின் கால அட்­ட­வ­ணையை இலங்கைப் பரீட்சைகள் திணைக்­களம் முன்­கூட்­டியே வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

குறித்த பரீட்சைத் திக­திகள் தொடர்பில் பரீட்­சைகள் ஆணை­யாளர் நாயகம் பீ.சனத் பூஜித கல்வி அமைச்சின் செய­லா­ள­ருக்கு கடிதம் மூலம் அறி­வித்­துள்ளார்.

இதன் பிர­காரம் பின்­வரும் ஒழுங்கில் பரீட்­சைகள் நடை­பெறும் என அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

GIT பரீட்சை (2019): - மார்ச் - 12-21.

தேசிய கல்­வி­யியற் கல்­லூரி இறுதிப்பரீட்சை:  ஏப்ரல் - 21–30.

ஆசி­ரியர் கலா­சாலை இறுதிப் பரீட்சை: ஜூன் - 01-–13.

தரம் 05 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை: ஆகஸ்ட் -02.

க.பொ.த உயர்­தரப் பரீட்சை: ஆகஸ்ட் 04-–28.

A/L Aesthetic செயன்­முறைப் பரீட்சை: - செப்­டெம்பர்- 29, ஒக்­டோபர்- 10.

Engineering Technology செயன்­முறைப் பரீட்சை:  ஒக்­டோபர் -03–10

மனைப் பொரு­ளியல் செயன்­முறைப் பரீட்சை:  ஒக்­டோபர் -17-26

O/L Aesthetic செயன்­முறைப் பரீட்சை: ஒக்­டோபர் 29, நவம்பர்- 10.

Bio Systems Technology செயன்­முறைப்பரீட்சை: - நவம்பர் -07–13.

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை:  -டிசம்பர் -01–-10