வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கும் இலங்கையில் கல்வி கற்பதற்கான சூழலை உருவாக்க எதிர்பார்ப்பதாக உயர்க் கல்வி அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

அதற்காக இலங்கையில் உள்ள தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுக்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்க உள்ளதாகவும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். 

கொழும்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றின் போதே அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.