செயற்கை விழித்திரை மூலம் கண் பார்வை பெற முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

கண்களின் விழித்திரையில் ஒளி அடுக்குகள் பாதிக்கப்பட்டுப் பாதி அளவில் கண் பார்வை இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இது சர்வதேச அளவில் ஆண்டு தோறும் இலட்சக்கணக்கானவர்களைப் பாதிக்கிறது.

இதைச் சரி செய்யும் ஆய்வில் அமெரிக்காவின் ஸ்டான்போர்டு பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர். தற்போது அவர்கள் செயற்கை விழித்திரையை உருவாக்கி அதன் மூலம் இழந்த கண் பார்வையைப் பெற முடியும் எனக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

செயற்கை விழித்திரையில் உள்ள மிகச் சிறிய மின் கடத்திகள் ஏற்கெனவே இருக்கும் விழித்திரையில் இருக்கும் செல்களில் செயற்பாட்டை உருவாக்கி கண் பார்வை ஏற்படச் செய்கிறது என விஞ்ஞானிகள் தகவலைவெளியிட்டுள்ளனர்.