கிழக்குப் பல்கலைக்கழக வந்தாறுமூலை வளாகத்தில் கார்த்திகை 27 மாவீரர் தினம்  உணர்வுபூர்வமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.