வற் வரி­யினை 15 சத­வீ­தத்­தினால் அதி­க­ரிப்­ப­தற்கு அர­சாங்கம் மேற்­கொண்­டுள்ள நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்கு எதி­ராக நாடு தழு­விய ரீதியில் எதிர்ப்பு நட­வ­டிக்­கை­கள் முன்­னெ­டுப்­ப­தற்கு முன்­னிலை சோச­லிசக் கட்சி தீர்­மா­னித்­துள்­ளது.

'வற்வரியை மீளப்­பெறு' எனும் தொனிப்­பொ­ருளில் ஏற்­பா­டு ­செய்­துள்ள இந்த எதிர்ப்பு நட­வ­டிக்­கை­களை பிர­தான நக­ரங்கள் உட்­பட பல பிர­தே­சங்­க­ளிலும் நடத்­து­வ­தற்குத் திட்­ட­மி­டப்­பட்­டுள்­ளது. இதில் தொழிற்­சங்­கங்கள் உள்­ளிட்ட ஏரா­ள­மான அமைப்­பு­களைச் சேர்ந்த பிர­தி­நி­திகள் கலந்­து­கொள்­ள­வுள்­ள­தாக கட்­சியின் பிர­சாரச் செய­லாளர் தெரி­வித்­துள்ளார்.

வற் வரியை அதி­க­ரித்து மக்கள் மீது சுமை சுமத்­தப்­பட்­டுள்­ள­மையை ஏற்­றுக்­கொள்ள முடி­யாது. அர­சாங்கம் மக்­க­ளுக்கு பொரு­ளா­தார ரீதியில் சலுகை வழங்க வேண்டும். அதனை விடுத்து வரி­களை விதித்து மக்­களின் வாழ்­வா­தா­ரத்தை நெருக்­க­டிக்­குள்­ளாக்­கக்­கூ­டாது. எனவே, வற் வரி தொடர்பில் அரசாங்ம் எடுத்­துள்ள தீர்­மா­னத்தை மீள்­ப­ரி­சீ­லனை செய்ய வேண்டும். மேலும், மக்கள் மீது சுமை ஏற்­ப­டுத்­தாத பொரு­ளா­தாரக் கொள்­கை­யினை அர­சாங்கம் கடைப்­பி­டிக்க வேண்டும். எனவே, வற் வரி அதி­க­ரிப்பு தொடர்பில் அர­சாங்கம் மேற்­கொண்­டி­ருக்கும் வேலைத்­திட்­டத்­திற்­கெ­தி­ராக எமது கட்சி எதிர்ப்பு நட­வ­டிக்­கை­களில் ஈடு­ப­ட­வுள்­ளது. பிர­தான நக­ரங்கள் உட்­பட நாட்டின் பல பிர­தே­சங்­க­ளிலும் இவ்­வெ­திர்ப்பு நட­வ­டிக்­கை­களை மேற்­கொள்ளத் திட்­ட­மிட்­டுள்ளோம் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.