துறைமுகநகர அபிவிருத்தி திட்டம் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள 296 ஹெக்டர் நிலப்பரப்பை கொழும்பு மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இணைப்பதற்கு பாராளுமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.