சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சர்கள் 09 பேருக்கு பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர்களாக பதிவு உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

பொலிஸ் ஆணைக்கழுவின் அனுமதியுடனே இந்த பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கே.வி.டி.ஏ.ஜெ.கரவிட்ட, எஸ்.டபிள்யூ.எம்.சேனரத்ன, யூ.பி.ஏ.டி.கே.பி. கருணாநாயக்க, டி.சி.ஏ., தனபால, ஜி.எம்.எச்.பி. சிறிவர்தன, பி.கே.டி., பிரியந்த, என்.எல்.சி. சம்பத் குமார, எம்.என். சிசிர குமார, டபிள்யூ. எஸ். இ. ஜயசுந்தர, ஆகியோருக்கே இந்த பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

SSP K.V.D.A.J. Karavita as the Director, Prime Minister's Security Division

SSP S.W.M. Senaratne as Director, Research and Development Division

SSP U.P.A.D.K.P. Karunanayake as In-charge-Nugegoda Division 

SSP T.C.A. Dhanapala as Director Excise Bureau 

SSP G.M.H.B. Siriwardane as Administration Director, Police Headquarters

SSP P.K.D. Priyantha as Director, Financial Crimes Investigation Division

SSP N.L.C. Sampath Kumara promoted to State Intelligence Service

SSP M.N. Sisira Kumara as In-charge, Kandy Division