கொழும்பு ஆமர் வீதியிலுள்ள வர்த்தக நிலையத்தில் பாரிய தீ பரவியுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.