(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வஸீம்)

கடந்த ஆண்டு  வீதிகள் நிர்மாணிக்க செலவிடப்பட்ட தொகையையையும் விட ராஜபக்ஷ்வினரின் படங்கள் பொறிக்கப்பட்ட கட்டவுட்களை தயாரித்து நகரங்கள் தோறும் தொங்கவிட செலவிடப்பட்டிருக்கின்றது என ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர் இம்ரான் மஹ்ரூப் தெரிவித்தார்.

நெடுஞ்சாலைகள்,வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சி கடந்த அரசாங்க காலத்தில் கொந்தராத்துக்கும் மாபியாவுக்குமே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. வீதிகள் நிர்மாணிக்க செலவிடப்பட்ட தொகையையையும்விட ராஜபக்ஷ்வினரின் படங்கள் பொறிக்கப்பட்ட கட்டவுட்களை தயாரித்து நகரங்கள் தோறும் தொங்கவிட செலவிடப்பட்டிருக்கின்றது. என்றாலும் தற்போது அந்த நிலைமை மாற்றமடைந்துள்ளது. எமது அமைச்சர்களின், பிரதமரின் கட்டவுட்கள் தொங்கவிடப்படுவதில்லை 

பாராளுமன்றத்தில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை இந்த வருடத்துக்கான வரவு செலவு திட்டத்தின் நெடுஞ்சாலைகள்,வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சு மற்றும் மின்வலு, வலுசக்தி மற்றும் தொழில்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சு மீதான நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பான குழுநிலை விவாதத்தில் கலந்துகொண்டு  உரையாற்றுகையிலேயே தெரிவித்தார்.