கேகாலை, கம்பஹா, கண்டி, மாத்தறை, குருநாகல் மாவட்டங்களில் இறப்பர் செய்கையை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கென ஆயிரத்து 100 ஹெக்டெயர் விஸ்தீரனமான நிலப்பரப்பு இதற்காக பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.

 சிறு இறப்பர் தோட்ட உரிமையாளர்கள் இதன் மூலம் நன்மை அடைவார்கள்.