இலங்கையில் இயங்குகின்ற சகல சர்வதேசப் பாடசாலைகளும் கல்வியமைச்சில் பதிவுசெய்யப்படுவதைக் கட்டாயமாக்குவதற்கான யோசனைக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்தைப் பெறுவதற்கு விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவிருக்கிறது.

சர்வதேசப் பாடசாலைகள் உகந்த தராதரங்களைப் பேணுகின்றனவா என்பதை இந்த கட்டாயப்பதிவின் மூலம் உறுதிசெய்துகொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்று கல்வியமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவாசம் தெரிவித்திருக்கிறார்.