நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சராக நியமனம் பெற்ற மங்கள சமரவீர, இன்றைய தினம் தனது அமைச்சுக்கான கடமைகளை பெறுப் பேற்றுக் கொண்டார்.