சிங்களப் பாடகர் டபிள்யூ. பிரேமரத்ன தனது 75 ஆவது வயதில் காலமானார்.