இலங்கை மத்திய வங்கி, கொள்கை ரீதியான வட்டி வீதத்தை தொடர்ந்தும் பேணுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளது.

மேற்படி இத் தீர்மானத்தை, இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிச் சபை எடுத்துள்ளது.

இதற்கமைய, நிலையான வைப்பு வசதிகளுக்கான வட்டி வீதம் ஏழு தசம் ஐந்து(7.5) வீதமாகும். நிலையான கடன் வசதிகளுக்கான வட்டி வீதம் எட்டு தசம் ஐந்து பூச்சியம்(8.50) ஆகும்.