தனது பாடசாலை வாழ்க்கையை இங்கிலாந்தின் இளவரசர் ஜோர்ஜ் ஆரம்பித்துள்ளார்.

நான்கு வயதாகும் இளவரசர் ஜோர்ஜ், முதலாவது பாடசாலை நாளில் தனது தந்தையான இளவரசர் வில்லியம்ஸுடன் செல்லும் புகைப்படம் இணையத்தளங்களில் பரவிவருகின்றது.