சந்திரயான்-3 வெற்றியும் இலங்கை, உலகப் பொருளாதாரத் தாக்கமும்

Published By: Vishnu

03 Sep, 2023 | 12:12 PM
image

(சுவாமிநாதன் சர்மா)

  • உலக மற்றும் இலங்கைப் பொருளாதாரங்களுக்குச்சாதகமான தாக்கங்கள்.
  • இந்திய மற்றும் இலங்கை பொருளாதாரங்களுக்கு ஊக்கம்.
  • இலங்கை வணிகங்களுக்கு பெரும் ஊக்கம்.
  • இலங்கை வணிகங்களுக்கான செய்திகள்.
  • இலங்கை செய்யக்கூடிய கொள்கை மாற்றங்கள்.

ந்­தி­ரயான்-3 ஜூலை 14, 2023 இல் ஏவப்­பட்­டது. சந்­தி­ரனின் தென் துரு­வத்தில் வெற்­றி­க­ர­மாக சந்­தி­ரயான்-3 தரை­யி­றங்­கிய இடத்­தினை ‘சிவ­சக்தி’ எனவும் தரை­யி­றங்­கிய ஆகஸ்ட் 23, 2023 தினத்தை ‘இந்­திய தேசிய விண்­வெளி தினம்’ எனவும் இந்­தியப் பிர­தமர் நரேந்­திர மோடி அறி­வித்­துள்ளார். சந்­தி­ரனின் தென் துரு­வத்தில் தரை­யி­றங்­கிய முதல்  விண்கலம்   இது­வாகும். மேலும் அமெ­ரிக்கா, சோவியத் யூனியன் மற்றும் சீனா­வுக்குப் பின்பு நிலவில் வெற்­றி­க­ர­மாக தரை­யி­றங்­கிய நான்­கா­வது நாடு இந்­தி­யா­வாகும்.

இந்­திய விண்­வெளித் திட்­டத்தின் தந்தை ‘விக்ரம் சாரா­பாய் ’ நினை­வாக விக்ரம் என்­கின்ற லேண்­ட­ருக்கு பெய­ரி­டப்­பட்­டது. ஸ்பெக்ட்­ரோ­மீட்டர், கெமரா, மேக்­னட்­டோ­மீட்டர் உள்­ளிட்ட சந்­திர மேற்­ப­ரப்பை ஆய்வு செய்ய பல்­வேறு அறி­வியல் கரு­விகள் இதில் பொருத்­தப்­பட்­டுள்­ளன. ரோவர், பிரக்யான், "விஸ்டம்/wisdom" என்­ப­தற்­கான சமஸ்­கி­ருத வார்த்­தையின் பெயரால் பெய­ரி­டப்­பட்­டது. இது சந்­திரனின் மேற்­ப­ரப்பில் 500 மீட்டர் வரை பய­ணித்து மண்ணின் கலவை மற்றும் புவி­யியல் பற்­றிய தர­வு­களை சேக­ரிக்கும் வகையில் வடி­வ­மைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

சந்­தி­ரயான்-3 திட்டம் இந்­திய விண்­வெளி திட்­டத்­திற்­கான ஒரு முக்­கிய மைல்கல் மற்றும் விண்­வெளி ஆராய்ச்­சியில் நாட்டின் வளர்ந்து வரும் திறன்­க­ளுக்கு ஒரு சான்­றாகும். இது சர்­வ­தேச மட்டத்தில் ஒரு குறிப்­பி­டத்­தக்க சாத­னை­யாகும். ஏனெனில் இது நிலவின் தென் துரு­வத்­திற்கு எதிர்­கால பய­ணங்­க­ளுக்கு வழி வகுக்­கி­றது. நீர் மற்றும் பனி நிறைந்­த­தாக நம்­பப்­ப­டு­கின்­றது.

இந்த விண்கலம்  இரண்டு வாரங்­க­ளுக்கு நீடிக்கும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கி­றது. ஆனால் லேண்டர் மற்றும் ரோவர் வெற்­றி­க­ர­மாக செயற்­பட முடிந்தால் அது நீடிக்­கப்­ப­டலாம். சந்­தி­ரனின் வர­லாறு, புவி­யியல் மற்றும் வளங்­க­ளுக்­கான சாத்­தி­யக்­கூ­றுகள் பற்­றிய மனிதப் புரி­தலை மேம்­ப­டுத்த இந்த விண்கலத்தால்  சேக­ரிக்­கப்­பட்ட தரவு பயன்­ப­டுத்­தப்­படும். சந்­தி­ரனின் மேற்­ப­ரப்பில் நிரந்­தர மனித இருப்பை நிறு­வு­வது உட்­பட, சந்­தி­ர­னுக்­கான எதிர்­கால பய­ணங்­களைத் திட்­ட­மி­டவும் இது உதவும்.

உலக மற்றும் இலங்கைப் பொரு­ளா­தா­ரங்­க­ளுக்குச் சாத­க­மான தாக்­கங்கள்

சந்­தி­ரயான்-3 வெற்­றி­க­ர­மாக முடி­வ­டைந்தால், உலக மற்றும் இலங்கைப் பொரு­ளா­தா­ரங்­க­ளுக்குப் பல சாத­க­மான தாக்­கங்கள் ஏற்­படும். உதா­ர­ண­மாக:

• அறி­வியல் மற்றும் தொழில்­நுட்­பத்தில் பொது­மக்­களின் ஆர்­வத்தை அதி­க­ரித்தல்: உலக மக்­களின் கற்­ப­னையைப் படம்­பி­டித்து, அறி­வியல் மற்றும் தொழில்­நுட்­பத்தில் தொழிலைத் தொடர அவர்­களை ஊக்­கு­விக்கும். மிகவும் திற­மை­யான பணி­யா­ளர்­களை உரு­வாக்­கவும் புது­மை­களை அதி­க­ரிக்­கவும் இது உதவும்.

• சர்­வ­தேச ஒத்­து­ழைப்பை ஊக்­கு­வித்தல்: இந்தப் பணிக்குப் பல்­வேறு நாடுகள் மற்றும் நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு இடை­யே­யான ஒத்­து­ழைப்பு தேவைப்­படும். இது நாடு­க­ளுக்­கி­டையே நம்­பிக்கை மற்றும் புரி­தலை வளர்க்­கவும் அமைதி மற்றும் செழிப்பை மேம்­ப­டுத்­தவும் உதவும்.

• சுற்­றுச்­சூ­ழலைப் பாது­காத்தல்: சந்­தி­ர­னையும் அதன் வளங்­க­ளையும் நன்கு புரிந்­து­கொள்ள இந்தப் பணி உதவும். பூமியில் சுற்­றுச்­சூ­ழலைப் பாது­காக்க புதிய தொழில்­நுட்­பங்­களை உரு­வாக்க இந்த அறிவு பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­டலாம்.

சந்­தி­ரயான்-3 வெற்­றி­க­ர­மாக நிறை­வ­டைந்­தமை உலக மக்கள் அனை­வ­ருக்கும் பெரும் வெற்­றி­யாக அமை­வ­தோடு, இலங்கைப் பொரு­ளா­தா­ரங்­க­ளுக்குப் பல வழி­களில் சாத­க­மான தாக்­கத்தை ஏற்­ப­டுத்தும்.

இந்­திய மற்றும் இலங்கை பொரு­ளா­தா­ரங்­க­ளுக்கு ஊக்கம்

சந்­தி­ரயான்-3 திட்­ட­மிட்­ட­படி பூர­ண­மாக வெற்­றி­க­ர­மாக முடி­வ­டைந்தால் இந்­திய மற்றும் இலங்கை பொரு­ளா­தா­ரங்­க­ளுக்குப் பல வழி­களில் பெரும் ஊக்­க­மாக இருக்கும்.

• பொரு­ளா­தார ஊக்கம்: இந்தப் பணிக்கு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்­பாடு, அத்­துடன் உற்­பத்தி மற்றும் வெளி­யீட்டு செல­வுகள் ஆகி­ய­வற்றின் அடிப்­ப­டையில் குறிப்­பி­டத்­தக்க முத­லீடு தேவைப்­படும். இது இந்­தி­யா­விலும் இலங்­கை­யிலும் வேலை வாய்ப்­பு­களை உரு­வாக்­கு­வ­துடன் பொரு­ளா­தார நட­வ­டிக்­கை­க­ளையும் அதி­க­ரிக்கும்.

• தொழில்­நுட்ப முன்­னேற்றம்: விண்­வெளி ஆய்வில் இந்­தியா மற்றும் இலங்­கையின் தொழில்­நுட்ப திறன்­களை மேம்­ப­டுத்த இந்தத்திட்டம்  உதவும். இது அவர்­களை உல­க­ளா­விய விண்­வெளித் துறையில் அதிக போட்­டித்­தன்­மை­ய­டையச் செய்யும் மற்றும் வெளி­நாட்டு நிறு­வ­னங்­களின் முத­லீட்டை ஈர்க்கும்.

• அறி­வியல் சார்ந்த அறிவு: சந்­திரன், அதன் வளங்கள் மற்றும் எதிர்­கால மனித ஆய்­வுக்­கான அதன் திறனைப் பற்­றிய நமது புரி­தலை மேம்­ப­டுத்த இந்த பணி உதவும். இது இரு பொரு­ளா­தா­ரங்­க­ளுக்கும் பய­ன­ளிக்கும் புதிய கண்­டு­பி­டிப்­பு­க­ளுக்கு வழி­வ­குக்கும்.

• சர்­வ­தேச ஒத்­து­ழைப்பு: இந்தப் பணி­யா­னது அமெ­ரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் சீனா போன்ற பிற விண்­வெளி நிறு­வ­னங்­க­ளுடன் ஒத்­து­ழைப்பை உள்­ள­டக்­கி­யது. இது சர்­வ­தேச சமூ­கத்தில் இந்­தி­யாவின் நிலைப்­பாட்டை உயர்த்­து­வ­தனால் இலங்­கை­யி­யினால் இது சார்ந்த மற்ற துறை­களில் ஒத்­து­ழைப்­ப­தற்­கான புதிய வாய்ப்­பு­க­ளுக்கு வழி­வ­குக்கும்.

• சுற்­றுலா: சந்­தி­ரயான்-3 வெற்­றி­க­ர­மாக நிலவில் தரை­யி­றங்­கு­வது இந்­தி­யா­விலும் இலங்­கை­யிலும் சுற்­று­லாவை மேம்­ப­டுத்தும். இதனால் உல­கெங்­கிலும் உள்ள மக்கள் சந்­தி­ரனை வெற்­றி­க­ர­மாக ஆராய்ந்த நாடு­க­ளுக்குச் செல்­வதில் ஆர்வம் காட்­டு­வார்கள்.

எனவே, சந்­தி­ரயான்-3 இன் பயணம் வெற்­றி­க­ர­மாக முடி­வது இந்­தி­யா­விற்கும் இலங்­கைக்கும் ஒரு பெரிய சாத­னை­யாக இருக்கும். அத்­துடன் தொலை­நோக்குப் பொரு­ளா­தாரம் மற்றும் அறி­வியல் துறை­களில் பல சாத­க­மான விளை­வு­களை ஏற்­ப­டுத்தும்.

இலங்கை வணி­கங்­க­ளுக்கு பெரும் ஊக்கம்

சந்­தி­ரயான்-3 இது­வ­ரையில் வெற்­றி­க­ர­மாக முடி­வ­டைந்­தமை இனி­வரும் காலங்­களில் இலங்கை வர்த்­த­கங்­க­ளுக்கு பல வழி­களில் பெரும் ஊக்­க­மாக அமையப் போகின்­றது.

• அதி­க­ரித்த முத­லீடு: இந்த திட்டத்திற்கு குறிப்­பி­டத்­தக்க முத­லீடு தேவைப்­படும். பாகங்கள் அல்­லது சேவை­களை வழங்­குதல் போன்ற பணிக்­கான விநி­யோகச் சங்­கி­லியில் பங்­கேற்­ப­தற்­கான வாய்ப்­பு­களை இலங்கை வணி­கங்­க­ளுக்கு இது உரு­வாக்கும்.

• மேம்­ப­டுத்­தப்­பட்ட தொழில்­நுட்பத் திறன்கள்: விண்­வெளி ஆய்வில் இலங்­கையின் தொழில்­நுட்பத் திறன்­களை மேம்­ப­டுத்த இந்தப் பணி உதவும். இது உல­க­ளா­விய விண்­வெளித் துறையில் இலங்கை வணி­கங்­களை அதிகப் போட்­டித்­தன்மை கொண்­ட­தாக மாற்றும் மற்றும் வெளி­நாட்டு நிறு­வ­னங்­களின் முத­லீட்டை ஈர்க்கும்.

• சுற்­றுலா, கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி போன்ற பல பகு­தி­களில்: எடுத்­துக்­காட்­டாக, விண்­வெளி ஆய்வில் ஆர்­வ­முள்ள பார்­வை­யா­ளர்­களை ஈர்க்கும் வகையில் இலங்கை வணி­கங்கள் புதிய சுற்­றுலா மார்க்­கங்­க­ளினை உரு­வாக்­கலாம்.

• மேம்­ப­டுத்­தப்­பட்ட நற்­பெயர்: சந்­தி­ரயான்-3 வெற்­றி­க­ர­மாக நிறைவு செய்­யப்­ப­டு­வது விஞ்­ஞானம் மற்றும் தொழில்­நுட்­பத்தில் முன்­ன­ணியில் இருக்கும் ஒரு மூலோ­பாய இட­மாக (Strategic Location) இலங்­கையின் நற்­பெ­யரை மேம்­ப­டுத்தும். இது வெளி­நாட்டு முத­லீட்­டா­ளர்கள் மற்றும் வர்த்­த­கர்­க­ளுக்கு இலங்­கையை மிகவும் கவர்ச்­சி­க­ர­மா­ன­தாக மாற்றும்.

எனவே சந்­தி­ரயான்-3 வெற்­றி­க­ர­மாக முடி­வ­டைந்தால், இலங்கை வணி­கங்கள் வளர்ச்­சி­ய­டை­வ­தற்கும் செழிப்­ப­தற்கும் ஒரு முக்­கிய வாய்ப்­பாக இருக்கும்.

இலங்கை வணி­கங்­க­ளுக்­கான செய்­திகள் இலங்கை வணி­கங்­க­ளுக்­கான சில குறிப்­பிட்ட செய்­திகள் இங்கே:

• விநி­யோகச் சங்­கி­லியில் ஈடு­ப­டுதல்: வருங்­கால சந்­தி­ரயான் பணிக்­கான கூறுகள் மற்றும் சேவை வழங்­களில் உரிய  வணிக  நிறு­வ­னங்கள்    ஈடு­ப­டு­வ­தற்­கான நேரம் இது. இலங்­கையின் வர்த்­தகத் திறன்­களை உல­கிற்கு வெளிப்­ப­டுத்­தவும், புதிய வர்த்­த­கத்தை ஈர்க்­கவும் இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்­பாகும்.

• விண்­வெளி தொழில்­நுட்­பத்தில் முத­லீடு செய்தல்: சந்­தி­ரயான்-3 வெற்­றி­க­ர­மாக முடி­வ­டை­வது விண்­வெளித் தொழில்­நுட்­பத்தில் முத­லீடு செய்யும் வணி­கங்­க­ளுக்கு புதிய வாய்ப்­பு­களை உரு­வாக்கும். இலங்கை வணி­கங்கள் இந்தப் பகு­தியில் ஆர்­வ­மாக இருந்தால், இப்­போது திட்­ட­மிடத் தொடங்­கு­வ­தற்­கான சிறந்த நேர­மாக இனி­வரும் காலம் அமையும்.

• புதிய சுற்­றுலா மார்க்­கங்­க­ளினை உரு­வாக்­குதல்: சந்­தி­ரயான்-3 வெற்­றி­க­ர­மாக நிலவில் தரை­யி­றங்­கி­யது இலங்­கையில் சுற்­று­லாவை மேம்­ப­டுத்தும். தற்­போது இலங்­கையில்  சுற்­றுலாத் துறையில் ஈடு­பட்­டுள்ள வணி­கங்கள் இதன் மூலம்  விண்­வெளி ஆய்வில் ஆர்­வ­முள்ள பார்­வை­யா­ளர்­களை ஈர்க்கும் வகையில் புதிய திட்டங்களை உரு­வாக்கத் தொடங்க வேண்டும்.

• வெளி­நாட்டு நிறு­வ­னங்­க­ளுடன் கூட்டு: சந்­தி­ரயான்-3 வெற்­றி­க­ர­மாக முடி­வ­டைந்­ததன் மூலம் இலங்கை வணி­கங்­க­ளுக்கும் வெளி­நாட்டு நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கும் இடையில் புதிய கூட்­டுக்கு வழி­வ­குக்கும். இலங்கை வணி­கங்கள் இதில் ஆர்­வ­மாக செயற்­பட்டு தமது நெட்வேர்க்கை தொடங்­கு­வ­தற்­கான சிறந்த நேர­மாக அமைத்­துக்­கொள்­ள­மு­டியும்.

சந்­தி­ரயான்-3 வெற்­றி­க­ர­மாக முடி­வ­டைந்­தமை இலங்­கைக்கு ஒரு முக்­கிய மைல்­கல்­லாக இருப்­ப­தோடு நாட்டின் பொரு­ளா­தா­ரத்தில் சாத­க­மான தாக்­கத்தை ஏற்­ப­டுத்தும். இலங்கை வர்த்­த­கர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்­ப­டுத்தி வளர்ச்­சி­ய­டைய வேண்டும்.

இலங்கை செய்­யக்­கூ­டிய கொள்கை மாற்­றங்கள்

சந்­தி­ரயான்-3 இன் வெற்­றியை ஆத­ரிக்க இலங்கை செய்­யக்­கூ­டிய சில கொள்கை மாற்­றங்கள்:

• விண்­வெளி தொழில்­நுட்­பத்தில் முத­லீடு செய்தல்:

o ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்­பாட்­டிற்­கான நிதியை வழங்­கு­வதன் மூலம் இலங்கை விண்­வெளித்  தொழில்­நுட்­பத்தில் முத­லீடு செய்­யலாம்.

o அத்­துடன் இந்தப் பகு­தியில் கல்வி மற்றும் பயிற்­சி­களை ஆரம்­பித்து ஊக்­கு­விப்­பதன் மூலம் இலங்­கையில் விண்­வெளி ஆய்­வுக்கு வலு­வான அடித்­த­ளத்தை உரு­வாக்க உதவும்.

• சாத­க­மான வணிகச் சூழலை உரு­வாக்­குதல்:

o வரிச் சலு­கைகள், மானி­யங்கள் மற்றும் பிற சலு­கை­களை வழங்­கு­வதன் மூலம் விண்­வெளி வணி­கங்­க­ளுக்குச் சாத­க­மான வணிகச் சூழலை இலங்கை உரு­வாக்க முடியும்.

o இது விண்­வெளி தொழில்­நுட்­பத்தில் முத­லீடு செய்­வ­தற்கும் இந்தத் துறையில் வேலை­களை உரு­வாக்­கு­வ­தற்கும் வணி­க நிறுவனங்­களை ஊக்­கு­விக்கும்.

• சர்­வ­தேச ஒத்­து­ழைப்பை ஊக்­கு­வித்தல்:

o கூட்டுப் பணிகள் மற்றும் திட்­டங்­களில் பங்­கேற்­பதன் மூலம் விண்­வெளி ஆய்வில் சர்­வ­தேச ஒத்­து­ழைப்பை இலங்கை ஊக்­கு­விக்க முடியும்.

o இது அறிவு மற்றும் வளங்­களைப் பகிர்ந்து கொள்ள உத­வு­வ­துடன், விண்­வெளி ஆய்வில் இலங்கை பங்­கேற்­பதை எட்­டக்­கூ­டிய நிதி திட்­ட­மி­டலில்  மாற்றி அமைக்கும்.

•பொது விழிப்­பு­ணர்வை ஊக்­கு­வித்தல்:

oகல்வித் திட்­டங்கள் மற்றும் பொது நிகழ்­வு­க­ளுக்கு நிதி­ய­ளிப்­பதன் மூலம் விண்­வெளி ஆய்வு பற்­றிய பொது விழிப்­பு­ணர்வை இலங்கை ஊக்­கு­விக்க முடியும்.

oஇது அறி­வியல் மற்றும் தொழில்­நுட்பத் துறையில் இளை­ஞர்­களை ஊக்­கு­விக்­கவும், விண்­வெளி ஆய்­வுக்கு தேசிய முன்­னு­ரி­மை­யா­கவும் இருக்கும்.

•விண்­வெளி நிறு­வனம் ஒன்றை நிறு­வுதல்:

oஇலங்­கை­யிடம் தற்­போது விண்­வெளி நிறு­வனம் இல்லை.

oஒரு விண்­வெளி நிறு­வ­னத்தை இலங்­கையில் நிறு­வு­வது விண்­வெளி நட­வ­டிக்­கை­களை ஒருங்­கி­ணைக்­கவும் நிர்­வ­கிக்­கவும் உதவும்.

oமேலும் இது விண்­வெளி ஆய்­வுக்­கான நாட்டின் அர்ப்பணிப்பின் சமிக்ஞையாக இருக்கும்.

•விண்வெளித் திட்டத்தை உருவாக்குதல்:

oதெளிவான இலக்குகள் மற்றும் குறிக்கோள்களை நிர்ணயித்து, அவற்றை அடைவதற்கான திட்டத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் இலங்கை விண்வெளித் திட்டத்தை உருவாக்க முடியும்.

oஇது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் முதலீடு செய்வதுடன், விண்கலத்தை உருவாக்கி ஏவுவதையும் உள்ளடக்கும்.

•விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியியலாளர்களைப் பயிற்றுவித்தல்:

oஇலங்கை விண்வெளி ஆய்வில் வெற்றிபெற வேண்டுமானால் விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியியலாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.

oவிண்வெளிக் கல்வித் திட்டங்களை நிறுவி, விண்வெளி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் படிக்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குவதன் மூலம் இதைச் செய்யலாம்.

இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் இலங்கை விண்வெளி ஆய்வில் ஒரு முக்கிய பங்காற்ற முடியும் மற்றும் அதன் மூலம்  பல நன்மைகளைப் பெற முடியும்.

மொத்தத்தில் சந்திரயான்-3 இன் வெற்றி இலங்கையின் பொருளாதாரத்திற்கும் பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமையும். இந்தப் திட்டத்தை  ஆதரிக்கவும், அது கொண்டு வரும் பல நன்மைகளை அறுவடை செய்யவும் அரசாங்கம் தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும்.

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

விடியும் வேளையில் வரப்போகும் திருப்பங்கள்

2024-02-28 18:49:12
news-image

வடக்கு, கிழக்கில் சுதந்திரமான ஆலய வழிபாட்டுக்கும் ...

2024-02-28 18:04:16
news-image

பத்தாயிரம் வீட்டுத்திட்டமும் பத்து பேர்ச் காணி...

2024-02-28 13:52:19
news-image

பூமியின் நுரையீரலில் மிக பெரிய அனகொண்டா

2024-02-28 11:03:34
news-image

அடையக்கூடிய எல்லைக்கு நல்லிணக்கத்தைக் கொண்டுவருதல்

2024-02-27 14:27:33
news-image

இலங்கையில் பெண் கைதிகள் சடுதியாக அதிகரிப்பு…!

2024-02-27 13:50:28
news-image

இனி என்னை அப்பா என்று யார்...

2024-02-27 12:10:48
news-image

வாழைச்சேனை கடதாசி தொழிற்சாலை மோசடிகளால் அழிகிறதா?

2024-02-27 16:00:41
news-image

ரஃபா எல்லைக் கடவையும் எகிப்து மற்றும்...

2024-02-26 16:15:11
news-image

அதிகாரத்துக்காக மக்கள் ஆணையைப் பறித்தல்

2024-02-26 15:48:00
news-image

ஆடி அடங்கிய பின் பிறக்கின்ற ஞானம் 

2024-02-26 15:36:27
news-image

விலகும் புதைகுழி மர்மம்

2024-02-26 15:15:32