பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மீண்டும் வாகன இறக்குமதிக்கான அனுமதிப் பத்திரத்தை வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. 

வரவு செலவுத்திட்ட ஆலோசனைகளில் ரத்துச் செய்யப்பட்ட தீர்வையற்ற வாகன இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரங்கள் வைத்தியர்கள் அரச அதிகாரிகளின் எதிர்ப்பு காரணமாக மீண்டும் வழங்க  தீர்மானிக்கப்பட்டது.