இறக்குமதி செய்யப்படும் வெள்ளை சீனிக்கான விசேட பண்ட வரியை 6 ரூபாவால் அதிகரிக்கவுள்ளதாக நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி 7 ரூபாவாக இருந்த வெள்ளை சீனிக்கான விசேட ப

ண்ட வரி 13 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும் வெள்ளை சீனிக்கான  சில்லறை விற்பனைவிலை அதிகரிக்கப்படாது என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.