புதிய அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் 9 பேர் சற்றுமுன்னர் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் சத்தியப் பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

அந்தவகையில் 9 புதிய அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் இன்று காலை ஜனாதிபதி மாளிகையில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் சத்தியப் பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

நிமால் சிறிபால டிசில்வா துறைமுகம் கப்பல்துறை மற்றும் விமானத்துறை அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளார்

சுசில் பிரேமஜயந்த கல்வி அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளார்

கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல சுகாதார அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளார்.

விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ நீதி, சிறைச்சாலைகள், அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

ஹரீன் பெர்னாண்டோ சுற்றுலா மற்றும் காணி அமைச்சராக சத்தியப் பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

ரமேஷ்பத்திரண கைத்தொழில் அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

மனுஷ நாணக்கார தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

நளீன் நூவ ஜீவ பெர்னாண்டோ வர்த்தக, உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சராக சந்தியப் பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

டிரான் அலஸ் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சராக சத்தியப் பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளார்.