திருத்தப்பட்ட வற்வரி சட்டமூலம் சற்றுமுன்னர் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த சட்டமூலத்தினை அவைத்தலைவர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல சபையில் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளார்.