2020 டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பதக்கப் பட்டியலில் ஆகஸ்ட் 4 வரையான காலப் பகுதியில் சீனா 32 தங்கப் பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.

சீனா 32 தங்கம், 22 வெள்ளி மற்றும் 16 வெண்கலம் ஆகியவற்றை பெற்று, மொத்தமாக 70 பதக்கங்களுடன் முதல் இடத்தில் உள்ளது.

அமெரிக்கா 25 தங்கம், 31 வெள்ளி மற்றும் 23 வெண்கலம் ஆகியவற்றை பெற்று, மொத்தமாக 79 பதக்கங்களுடன் இரண்டாவது உள்ளது.

ஜப்பான் 21 தங்கம், 7 வெள்ளி மற்றும் 12 வெண்கலம் ஆகியவற்றை பெற்று, மொத்தமாக 40 பதக்கங்களுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.

பிரிட்டன் 15 தங்கம், 18 வெள்ளி மற்றும் 15 வெண்கலம் ஆகியவற்றை பெற்று, மொத்தமாக 48 பதக்கங்களுடன் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது.

அவுஸ்திரேலியா 15 தங்கம், 04 வெள்ளி மற்றும் 17 வெண்கலம் ஆகியவற்றை பெற்று, மொத்தமாக 36 பதக்கங்களுடன் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது.