நாட்டில் மேலும் 5 மாவட்டங்களில் 16 கிராம சேவகர் பிரிவுகள் உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் தனிமைப்படுததப்பட்டுள்ளது.

கம்பஹா மாவட்டம்

மஹர பொலிஸ் பிரிவு:

 • எடிகெஹெல்கல்ல மேற்கு 

கட்டானை பொலிஸ் பிரிவு: 

 • கே.சி. சில்வா கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
 • கதிரான வடக்கு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை சேர்ந்த எடபகஹாவத்த கிராமம்
 • கதிரான தெற்கு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை சேர்ந்த பேஷகர்ம கிராமம்

வத்தளை பொலிஸ் பிரிவு:

 • சேதவத்தை கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை சேர்ந்த மஹபமுனுகம பிரிவு
 • குன்ஜகஹவத்த கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை சேர்ந்த 44 ஆவது லேன்
 • நில்சிறி கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை 3 ஆவது மற்றும் 7 ஆவது ஒழுங்கை

அம்பாறை மாவட்டம்

தெஹியத்தகண்டிய பொலிஸ் பிரிவு:

 • நவமெதகம கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை சேர்ந்த நவமெதகம பிரிவு
 • பக்மீதெனிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை சேர்ந்த ரனஹெலகம பிரிவு
 • சேருபிடிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை சேர்ந்த சேருபிடிய உப பிரிவு

இரத்தினபுரி மாவட்டம்

இரத்தினபுரி பொலிஸ் பிரிவு: 

 • அங்கம்மன 182 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு

களுத்துறை மாவட்டம்

மொரகஹஹேன பொலிஸ் பிரிவு: 

 • பலன்னொருவ 604 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
 • கொரலஹிம 604 ஏ கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
 • கும்புக மேற்கு 607 ஏ கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு

ஹொரணை பொலிஸ் பிரிவு: 

 • நர்த்தனகல 606 சி கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு

மொனராகலை மாவட்டம்

மொனராகலை பொலிஸ் பிரிவு: 

 • போஹிடிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு