(செய்திப்பிரிவு)

உரிமம்பெற்ற நிதிக்கம்பனிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் வெளிநாட்டு நாணயக்கடனுடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள் மீதான ஒழுங்குபடுத்தல்கள் நாட்டின் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு உதவும் என்று இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் அறிக்கையில் மேலும் கூறப்பட்டிருப்பதாவது,

உரிமம்பெற்ற நிதிக்கம்பனிகளுக்கு அவற்றின் வியாபார விரிவாக்கங்களுக்கு ஆதரவளிக்கின்ற விதத்தில் வெளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்து குறைந்த செலவிலான நிதியிடலுக்கான நெகிழ்ச்சித்தன்மையினை வழங்கும் நோக்குடன் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச்சபை உரிமம்பெற்ற நிதிக்கம்பனிகளினால் மேற்கொள்ளப்படும் வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்கள் மீது பணிப்புரைகளை விடுத்திருக்கிறது.

இப்பணிப்புரைகளின் நோக்கங்கள் யாதெனில் உரிமம்பெற்ற நிதிக்கம்பனிகளின் வெளிநாட்டு நிதியிடல் வெளிப்படுத்துகைகளினால் உருவாக்கப்படும் ஏதேனும் நிதியியல் தளம்பல்களை உறுதிப்படுத்துவதும் அத்தகைய வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்களுக்கான இடர்நேர்வு முகாமைத்துவக் கட்டமைப்பினை வழங்குவதுமேயாகும்.

இப்பணிப்புரைகளுக்கு முன்னதாக, இலங்கை மத்திய வங்கி தேசிய நலவுரித்துக்களைக் கொண்ட துறைகளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய, 5 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட முதிர்ச்சியைக் கொண்டவையாக இருக்க வேண்டுமென்ற நிபந்தனைகளைப் பூர்த்திசெய்த உரிமம்பெற்ற நிதிக்கம்பனிகளுக்கு, ஒவ்வொரு விடயமாக ஆராய்ந்து மொத்தச் சொத்துக்களில் 10 சதவீதம் வரையிலான தொகைக்கு வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்களைத் திரட்டுவதற்கு அனுமதித்தது.  

அநேக உரிமம் பெற்ற நிதிக்கம்பனிகள் அவற்றினது வியாபாரத் தொழிற்பாடுகளுக்கு ஒப்பீட்டு ரீதியில் குறைந்த செலவில் வெளிநாட்டுக் கடன்களைத் திரட்டியிருப்பதனையும் கடன் மீள்கொடுப்பனவு தொடர்பில் அவற்றின் திருப்திகரமான பதிவேடுகளையும் தற்போதைய சந்தை அபிவிருத்திகளையும் பரிசீலனையில் கொண்டு பின்வரும் பண்புகளுடன் கூடிய புதிய பணிப்புரைகளை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது.

உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள், மூலதனம் மற்றும் திரவத்தன்மை மட்டங்கள், பயன்பாட்டு நோக்கம், பிணையுறுதிகளின் தன்மை மற்றும் கொடுகடன் தரமிடல் என்பன உட்பட ஒவ்வொரு கம்பனியினதும் ஒட்டுமொத்த செயலாற்றத்தின் அடிப்படையில் மூன்று கட்டங்களின் கீழ் கம்பனியின் மொத்தச் சொத்துக்களில் 20 சதவீதம் வரையிலான தொகைக்கு வெளிநாட்டு நாணயங்களைக் கடன்படுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

உரிமம்பெற்ற நிதிக்கம்பனிகள் அத்தகைய வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்பாடுகளின் செலவினை இலங்கை மத்திய வங்கியினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட வரையறைக்குள் பேணுமாறு கோரப்பட்டுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக புதிய பணிப்புரைகள் உரிமம்பெற்ற நிதிக்கம்பனிகள் அவற்றின் எதிர்கால வியாபாரத்தினை விரிவாக்குவதற்கு முன்மதியுடைய விதத்தில் வெளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்து நிதிகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவற்றிற்குப் பெருமளவு நெகிழ்ச்சித்தன்மை வழங்கியிருந்ததுடன் இது பொருளாதாரத்தின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்கும் ஆதரவளிக்கும் என்று மத்திய வங்கி அதன் அறிக்கையில் எதிர்பார்ப்பு வெளியிட்டுள்ளது.