11 இஸ்லாமிய அடைப்படவாத அமைப்புகளுக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த அமைப்புக்களுக்கு விதிப்பதற்கான அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தடைசெய்யப்பட்ட 11 இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத அமைப்புக்கள்

வர்த்தமானிக்கு https://cdn.virakesari.lk/uploads/medium/file/150332/Gazette-2223-03_E.pdf