• இணையத்தை ஆளப்போகும் ‘Li-Fi’

    2015-11-28 13:56:40

    இணையத்தள இணைப்பை வயர் இல்லாமல் பயன்படுத்துவதற்காக ‘Wi-Fi’ என்ற தொழில்நுட்பம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதை பயன்படுத்தி குறிப...