• கல்லெறி மீதான சொல்லெறிகள் 

    2015-12-12 12:01:01

    பல்லின நாடொன்றில் வாழும் இலங்கைப் பெண்ணை சவூதி அரசாங்கம் மன்னிப்பளித்து விடுதலை செய்யுமாக இருந்தால், இலங்கையில் இஸ்லாம்...