Widgets Magazine
  • வாக்கெண்ணும் பணிகள் ஆரம்பம்

    2018-02-10 17:20:53

    வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்கெண்ணும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கொழும்பு மாவட்டச் செயலாளர் சுனில் கன்னங்கர அறிவித்துள்ளார...