• என் முடிவில் மாற்றம் இல்லை

    2017-05-18 10:14:54

    என்­மு­டிவில் எவ்­வித மாற்­றமும் இல்லை. அர­சி­ய­லுக்கு வரு­வது குறித்து சரி­யான நேரத்தில் முடி­வெ­டுப்பேன் என்று நடிகர...