• இலங்கையிலும் செயற்கை மழையா ?

    2018-05-17 11:45:05

    செயற்கை மழையை பொழிய வைக்கும் திட்டத்தை இலங்கையில் நடைமுறைப்படுத்தும் சாத்தியம் உள்ளதா என்பது குறித்து சீனாவின் காலநிலை...