• சுசிலீக்ஸும் அமலா பாலும்

    2017-08-08 12:52:51

    ‘பாடகி சுசித்ரா என்னுடைய இனிய தோழி. சுசிலீக்ஸ் விவகாரத்தில் அவருக்கு எச்தவித பொறுப்பும் இல்லை. வேறு யாரோ சிலர் திட்டமிட...