• தன்னினச்சேர்க்கை அழகுராணி

    2016-02-01 15:23:23

    கொலம்பிய தன்னினச்சேர்க்கை அழகுராணியைத் தெரிவு செய்வதற்கான போட்டி மெடெலின் நகரில் நேற்று இடம்பெற்றபோது ஆணாகப் பிறந்து பெண...