• முதுகு வலியைத் தவிர்க்க...!

    2017-09-29 13:08:42

    இன்றைய திகதியில் பெண்கள் தான் அதிகளவில் முதுகு வலியால் தவிக்கிறார்கள் என்கிறது ஓர் ஆய்வு. ஆனால் முதுகு வலிக்கு கோர் தசைக...