• “கால் ஆணி” எனும் பாதிப்பு

    2018-08-22 22:00:31

    எம்மில் சிலருக்கு அவர்களுடைய பாதங்களில் சிறிய புண் போன்றோ அல்லது சிறிய கட்டி போன்றோ ஒரு பாதிப்பு உருவாகிவிடும்.