• ‘காசினி’யின் கடைசி நாள்!

    2017-09-14 12:27:39

    சனிக் கிரகத்தை ஆராயவென அனுப்பப்பட்ட ‘காசினி’ விண்கலம் தனது பயணத்தின் இறுதிக்கட்டத்தை நாளை ஆரம்பிக்கிறது.