• முத்தத்துக்கு தடை : பிரேசில்

    2016-02-07 16:55:09

    ஸிகா எனும் நோய் எச்சில் மூலமாகவும் மற்றவர்களுக்கு வேகமாக பரவக்கூடும் என்பதால் பிரேசில் நாட்டில் முத்தம் கொடுப்பதை தவிர்க...